§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument określa obowiązki i uprawnienia Uczestników Konferencji oraz Organizatora, i zwany jest w dalszej części Regulaminem.

1.2. Konferencja jest wydarzeniem o charakterze naukowo – edukacyjnym, w którym biorą udział Uczestnicy i odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

1.3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, należy przez to rozumieć podmiot działający pod nazwą: Asteriamed Bielski Wardziński sp. jawna z siedzibą w Otominie (80-184), przy ulicy Konnej 7 B.

1.4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Uczestniku/ Uczestnikach należy przez to rozumieć uprawnione osoby tj. lekarzy specjalistów, lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, w szczególności: pracowników, współpracowników i przedstawicieli Sponsora/ Sponsorów.

1.5. W ramach programu Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, sponsorowane oraz wystawa stoisk podmiotów działających w branży farmaceutycznej, sprzętowej, edukacyjnej. Program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej Konferencji. Plan stoisk Konferencji jest dostępny po uprzednim skierowaniu zapytania do Organizatora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1.6. Uczestnik, który bierze udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

1.7. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską, o ile Okręgowa Izba Lekarska przewidziała taką możliwość.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. Aby wziąć udział w Konferencji, Uczestnik jest zobowiązany dokonać rejestracji oraz terminowo uiścić opłatę w ustalonej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji bądź osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji oraz

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, w miarę dostępności miejsc.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3. Opłaty

3.1. Udział w Konferencji jest odpłatny dla wszystkich uczestników. Informacja na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej Konferencji.

3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

3.3. Brak uregulowanej należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Po zaksięgowaniu wpłaty, Organizator wystawi fakturę VAT tytułem potwierdzenia dokonania opłaty przez Uczestnika.

3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

3.6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

3.7.Całość opłat zostanie przeznaczona na organizację Konferencji.

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty rejestracji udziału, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej: drogą elektroniczną na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

§6. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail.

6.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

6.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§7. Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.

7.2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.

7.3. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia.

7.4. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w Konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji.


§8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

8.3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.

8.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

8.9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.