Szanowni Państwo 

Czasopismo dwujęzyczne Personalized Oncology, które przekazujemy do rąk Czytelników zajmujących się leczeniem nowotworów złośliwych, ukierunkowane jest na indywidualne podejście do leczenia onkologicznego u każdego chorego, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy skuteczności, efektywności oraz bezpieczeństwa zastosowanej terapii oraz zwiększy prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia.

Idea powstania tego czasopisma zrodziła się z potrzeby podkreślenia ważności problemu, jakim jest wykorzystanie w procesie leczenia spersonalizowanej i interdyscyplinarnej terapii onkologicznej opartej na aktualnej wiedzy naukowej. Terapia ta powinna wkrótce stać się standardem postępowania u chorych na nowotwory. Mamy nadzieję, że czasopismo Personalized Oncology przyczyni się do uzupełnienia wiedzy lekarzy, szczególnie specjalizujących się w dyscyplinach onkologicznych, i wypracowania optymalnego, ale zawsze indywidualnego programu leczenia pacjentów z nowotworami złośliwymi.

W aktualnym numerze chcemy Państwu zaprezentować cztery ciekawe artykuły, które w sposób bezpośredni lub pośredni nawiązują do tematu przewodniego czasopisma. W pierwszym artykule przedstawiono stanowisko ekspertów dotyczące roli i miejsca kwasu zoledronowego w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych na nowotwory złośliwe. Opracowanie powstało na podstawie przeglądu danych z najważniejszych badań klinicznych poświęconych zastosowaniu kwasu zoledronowego i innych bisfosfonianów w tej grupie chorych.

W drugim artykule omówiono w sposób obiektywny optymalizację zastosowania terapii anty-EGFR u chorych na raka jelita grubego opornego na dotychczasowe leczenie irynotekanem, oksaliplatyną, pochodnymi fluoropirymidynowymi oraz bewacyzumabem. Na podstawie przedstawionych wyników badań i analiz retrospektywnych wydaje się, że obecnie nie ma merytorycznego uzasadnienia do stosowania połączenia leczenia cytotoksycznego z terapią anty-EGFR u chorych na raka jelita grubego opornego na chemioterapię, zwłaszcza że jest to grupa „ciężko przeleczonych” chorych. Konieczne jest uzyskanie bardziej wiarygodnych danych naukowych w celu ustalenia optymalnego sposobu leczenia systemowego tej grupy pacjentów.

Kolejny (trzeci) artykuł poświęcono przedstawieniu wartości predykcyjnej ekspresji PDL-1 i roli, jaką odgrywa ona w wyborze leczenia systemowego u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium rozsiewu choroby. Na podstawie przedstawionych danych naukowych Autorzy pracy sugerują, że immunohistochemiczna ocena ekspresji PD-L1 jest odpowiednim biomarkerem w celu selekcji chorych mogących odnieść największą korzyść z leczenia inhibitorami PD-L1.Ostatni (czwarty) artykuł to przegląd przypadków klinicznych chorych na raka trzustki, u których zastosowano nowoczesną technikę tzw. nieodwracalną elektroporację z wykorzystaniem noża nano („NanoKnife®”) jako istotny element leczenia skojarzonego.Gorąco zachęcamy Państwa do lektury omówionych artykułów oraz współuczestniczenia w tworzeniu, nowego, dwujęzycznego oraz wyjątkowego czasopisma, poświęconego w całości personalizacji leczenia chorych na nowotwory i skierowanego do lekarzy wszystkich specjalności biorących udział w diagnostyce i terapii tej grupy pacjentów.

Serdecznie zapraszamy do nasyłania artykułów w języku polskim, jak i również w języku angielskim.Z okazji zbliżających się wakacji życzymy Państwu udanego wypoczynku, wielu niezapomnianych wrażeń, beztroskich chwil w gronie Najbliższych oraz szczęśliwego powrotu do pracy.dr hab. med. Rafał Stec
Redaktor Naczelny
wraz z Zespołem