Page 8 - Personalized-Oncology_2018-1
P. 8

nowotwory i skierowanego do lekarzy wszystkich specjalności biorących udział w diagnostyce i terapii tych chorych.
Serdecznie zapraszamy do nasyłania artykułów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

  Ponadto zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w zbliżającej się I Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej połączonej z Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej zatytułowanej Czas na onkologię spersonalizowaną i in-
terdyscyplinarną, która odbędzie się w dniach 11–12 maja 2018 r. w Warszawie. Konferencja oprócz wartości meryto-
rycznej ma na celu integrację środowisk onkologicznych oraz wprowadzenie nowej jakości w onkologii.

                                                          dr hab. med. Rafał Stec
                                                            Redaktor Naczelny
                                                              wraz z Zespołem
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13