Page 7 - Personalized-Oncology_2018-1
P. 7

Od Redaktora Naczelnego

                          Szanowni Państwo,
                          Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny numer dwujęzycznego czaso-
                          pisma Personalized Oncology, które ukierunkowane jest na indywidualne
                          podejście do leczenia onkologicznego u każdego chorego. Celem naszego
                          periodyku jest propagowanie nowoczesnej onkologii – interdyscyplinarnej
                          i spersonalizowanej, czego efektem będzie poprawa skuteczności, efek-
                          tywności oraz bezpieczeństwa stosowanej terapii onkologicznej. Mamy
nadzieję, że czasopismo Personalized Oncology przyczyni się do uzupełnienia wiedzy lekarzy, jak również stanie się
ciekawą lekturą, po którą chętnie będą sięgać nasi Czytelnicy.
  W aktualnym numerze chcemy Państwu zaprezentować cztery bardzo ciekawe artykuły, które w sposób bezpo-
średni lub pośredni nawiązują do tematu przewodniego czasopisma.
  W pierwszym artykule przedstawiono istotny z punktu widzenia klinicysty przegląd najnowszych doniesień
z konferencji St. Gallen International Breast Cancer Conference 2017, podczas której omawiano rozmaite zagadnienia
dotyczące leczenia chorych na wczesnego raka piersi, zebrane w formie oficjalnego konsensusu.
  W drugim artykule omówiono ważne rekomendacje Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego dotyczące obsługi
portów dożylnych, niezbędnych przy długotrwałych wlewach leków cytostatycznych. Rekomendacje te stanowią
wynik dyskusji przeprowadzonej przez uczestników VIII Sympozjum „Port dożylny – implantacja, pielęgnacja, powi-
kłania.
  Kolejny (trzeci) artykuł to praca przeglądowa, w której poruszono kwestię znaczenia kliniczne wybranych marke-
rów nowotworowych u pacjentów z chorobami nerek. Autorzy szczegółowo omawiają jedną z najczęstszych przy-
czyn fałszywie dodatnich oznaczeń stężenia markerów nowotworowych u pacjentów z chorobami nerek, co spra-
wia, że diagnostyka oraz monitorowanie efektów terapii w tej grupie chorych są szczególnie utrudnione.
  Ostatni, czwarty artykuł, to ciekawy opis przypadku całkowitej remisji u chorego na raka jelita grubego rozsia-
nego do węzłów chłonnych zaotrzewnowych leczonego panitumumabem w monoterapii w trzeciej linii leczenia.
  Gorąco zachęcamy Państwa do lektury zawartych w numerze tekstów oraz współuczestniczenia w tworzeniu
nowego, dwujęzycznego oraz wyjątkowego czasopisma poświęconego w całości personalizacji leczenia chorych na
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12