Page 5 - Personalized-Oncology_2018-1
P. 5

Spis treści

Od Redaktora Naczelnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Stanowisko Eksper tó w
Przegląd najnowszych doniesień z St. Gallen International Breast Cancer Conference 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 9
A review of the recent reports presented at the St. Gallen International Breast Cancer Conference 2017
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Anna Niwińska, Katarzyna Pogoda, Zbigniew Nowecki

Rekomendacje Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego dotyczące obsługi portów dożylnych . . . . . . . . . . 17
The recommendations of the Polish Club of Vascular Access regarding the use of intravenous ports
Rafał Młynarski, Małgorzata Misiak, Jarosław Leś, Dariusz Fenikowski

PRA C A PR Z E G L Ą D OWA
Wartość diagnostyczna wybranych markerów nowotworowych u pacjentów z chorobami nerek . . . . . . . . . 21
Diagnostic value of selected tumour markers in patients with kidney disease
Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Arkadiusz Lubas, Agata Semeniuk, Stanisław Niemczyk

OPI S PR Z Y PA D K U
Długotrwała całkowita remisja u chorego na raka jelita grubego rozsianego do węzłów chłonnych
zaotrzewnowych leczonego panitumumabem w monoterapii w trzeciej linii leczenia . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Long-term complete remission in a patient with colorectal cancer disseminated to retroperitoneal lymph nodes
who was treated with panitumumab monotherapy in the third-line setting
Małgorzata Ploch-Glapińska
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10