Page 6 - Personalized-Oncology_2017-1
P. 6

Kompendium          Kompendium Leczenie wspomagające w onkologii

   LECZENIE               Niniejsza książka jest przeznaczona dla lekarzy różnych
WSPOMAGAJĄCE                specjalności zajmujących się leczeniem nowotworów zło-
                      śliwych. Zawiera omówienie najważniejszych elementów
  W ONKOLOGII               leczenia wspomagającego obejmujących: przerzuty do
                      układu kostnego, neutropenię, nudności i wymioty oraz
   przerzuty do kości | neutropenia    ból.
      nudności i wymioty | ból
                      Główne zasady leczenia wspomagającego przygotowano
  Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec, na podstawie zaleceń najważniejszych towarzystw onko-
Paweł Chrom, Agata Kuchar, Jarosław Woroń  logicznych polskich i międzynarodowych:

                Redakcja:  ASCO, NCCN, ESMO i PTOK. Publikacja ta pozwoli lekarzom
                      uzupełnić wiedzę, jak również przyczyni się do częstszego
     dr hab. n. med. Rafał Stec     stosowania standardów leczenia wspomagającego w co-
                      dziennej praktyce klinicznej.
                YDAWNICTWO

SŁOWNIK                       Słownik pojęć medycznych. Immunologia

 POJĘĆ MEDYCZNYCH              Immunologia jest nauką związaną tematycznie z większo-
                      ścią specjalizacji medycznych, a w ciągu ostatnich dwóch
 ANGIELSKO-POLSKI | POLSKO-ANGIELSKI    dekad stała się przedmiotem nauczania w ujęciu akade-
         pod redakcją       mickim.

 dr hab. med. Eweliny Grywalskiej     Jednocześnie mianownictwo w tej dziedzinie dotych-
prof. dr. hab. med. Jacka Rolińskiego    czas było dostępne tylko w języku angielskim i w wybra-
                      nych językach narodowych. Wymogiem współczesnych
IMMUNOLOGIA                 czasów stało się więc stworzenie praktycznego słownika
                      pojęć immunologicznych, przekładającego istotę zagad-
            Y DAW N I C T W O  nień w tym zakresie z języka angielskiego na język pol-
                      ski, skierowanego do szerokiego grona osób związanych
                      z medycyną i naukami pokrewnymi, ze szczególnym
                      uwzględnieniem nauczycieli akademickich oraz studen-
                      tów.

                      Zwłaszcza że – jak stwierdził jeden z twórców współcze-
                      snej immunologii, Ludwik Pasteur: „Nauka nie ma żadnej
                      ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11